• Limon.bg
 • Политиката за поверителност

Политиката за поверителност

Декларация за съгласие с Политиката за поверителност на "Уеб Медия Груп" АД валидна за интернет страницата https://limon.bg (наричан "Limon.bg").

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти ни е особено важно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). Моля, разгледайте тази декларация, в която Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на "Уеб Медия Груп" АД (последващо "Администратор" или "Ние"). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт. С нея също така Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация, доколкото с нея Вие не ни давате изричното си съгласие да вършим това.

Използвани термини:

"Лични данни" представлява всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано;

"Субект на данни" е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация;

"Обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

"Администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В настоящия случай администратор на лични данни е "Уеб Медия Груп" АД;

"Доставчик" е дружеството и служителите на дружеството, което изпълнява физическата доставка на поръчаните стоки, както е дефиниран в Общите условия.

"Обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора. Под "обработващ лични данни" се визират както служители на "Уеб Медия Груп", така и служители на Доставчика, както е дефиниран в Общите условия на Limon.bg.

"Оператор на лични данни" означава "КлаудКарт" АД, които са наш обработващ данни съгласно GDPR, и с които имаме съответния договор.

"Уеб Медия Груп" АД обработва лични данни при използване на уеб-сайта https://limon.bg. Личните данни, които се обработват от нас, се предоставят директно от Вас или се събират автоматично.

Правното основание, въз основа на което "Уеб Медия Груп" АД обработва лични данни е даденото от Ваша страна доброволно съгласие. Във връзка с целите, посочени по-долу, Вие следва да дадете изрично съгласието си за всяка отделна цел посредством отбелязване в поле за отметка (CheckBox), което се появява като квадратна кутийка с придружаващ я текст. Когато е направен избор, се появява отметка в кутийката, с оглед на което Вие вече сте дали съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани от "Уеб Медия Груп" АД / Когато не е направен избор, кутийката е празна. Имайте предвид, че има случаи в които съгласието Ви е задължителна предпоставка за регистрация в https://limon.bg. и осигуряване на услугите.

Лични данни, които потребителите предоставят при използването на Limon.bg

Контактна форма и е-мейл.

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните на всеки субект на данни за периода, необходим за обработване на искането на субекта на лични данни, както и за да отговорим на негови последващи въпроси. Тези данни могат да бъдат споделени от нас с Достачика. Тази информация няма да се споделя с други трети лица без изричното съгласие на субекта на лични данни!

Правно основание за обработването:

Чл. 6, ал. 1(b), Общ Регламент относно Защитата на Данните (ОРЗД), за изпълнение на договор

Профил и поръчка

Когато създавате профил в сайта Limon.bg или извършвате поръчка, данните, които съхраняваме за всеки субект на данни и целта на тяхното събиране са:

 • IP адрес - с цел предотвратяване на измами;
 • Име и фамиллия - с цел обслужване и доставка на поръчаните стоки;
 • Адрес - с цел обслужване и доставка на поръчаните стоки
 • Електронна поща (имейл адрес) - с цел обслужване и доставка на поръчаните стоки, както и за маркетинг цели;
 • Телефон - с цел обслужване и доставка на поръчаните стоки, както и за маркетинг цели;
 • Информация за използваното от субекта платежно средство, но не съхраняваме чувствителни данни като номера на банкови карти, потребителски имена и пароли за платежни институции и сходни.

Limon.bg не събира и не съхранява лични данни, които не са нужни за целите на изпълнение на преддоговорни или договорни задължения.

Предоставените от субектите лични данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо всеки един субект на личнни данни. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на:

 • Обработващите лични данни, както са дефинирани в Общите условия на Limon.bg и/или настоящата политика;
 • Операторът на лични данни, както е дефиниран в Общите уловия на Limon.bg и/или настоящата политика;
 • Доставчикът, както е дефиниран в Общите условия на Limon.bg и/или настоящата политика;
 • Държавни институции, които по силата на законодателството или съдебни решения имат правото да изискат подобни лични данни от Администратора.

При незавършена поръчка оставяме въведените по нея данни за 30 дни и си запазваме правото да информираме субекта на лични данни периодично за нейния статус, съответно за неговите опции вследствие на това. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

Основание за обработването:

Чл. 6, ал. 1 (f) от ОРЗД, за мерките за безопасност

Чл. 6, ал. 1 (b) от ОРЗД, изпълнение на договор

Телефонни обаждания от администратора или доставчика

В определени случаи, като, но не само, когато избраният продукт не е наличен, промяна в поръчката или доставчикът не може да Ви намери на адреса за доставка, който сте предоставили, е възможно доставчикът или администраторът да се свържат с Вас по телефона, за уточнение и по-бързо предоставяне на услугата.

Правно основание:

Чл. 6, ал. 1 (b) от ОРЗД, изпълнение на договор

Е-мейл бюлетин

Всеки субект на лични данни може да се абонира за нашия е-мейл бюлетин, като попълни формуляра на нашия сайт или автоматично при нова поръчка. За тази цел ние съхраняваме е-мейл адреса и имената на конкретния субект на лични данни, както и съгласието му да получава съответните е-мейл съобщения.

Всеки регистрирал се за е-мейл бюлетина на Администраторa, ще получи потвърдително съобщение с линк, с чиято помощ да потвърди регистрацията си.

Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър по всяко време. Във всяко наше съобщение изпращано по е-мейл има препратка за отказ от получаване на бъдещи писма. Веднага след това ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър.

Цели на обработването:

Обработваме Вашите лични данни в съответствие със законови изисквания.

 • обработваме личните Ви данни само за регистрация на профила Ви, включително, за да ползвате услуги, изискващи регистрация в нашите сайтове и комуникация с Вас, включително, но не само при получаване на поръчка и доставка на поръчаните стоки и комуникация в тази връзка.
 • за маркетингови цели, свързани с активности на съответния уебсайт;
 • да Ви изпращаме маркетингови съобщения и информация на трети страни, когато изрично сме получили Вашето съгласие за това.

Анонимизирани статистически данни

Чрез различни софтуери и инструменти ние събираме статистически данни за посещаемостта и използването на сайта Limon.bg. Всички тези данни са анонимизирани, не могат да бъдат третирани като лични данни и чрез тях не може да бъде идентифицирано физическо лице.

Oбработване на лични данни на лица под 18 години

Разбираме значението на това да се предприемат допълнителни предпазни мерки за защита на неприкосновеността и безопасността на децата. Предвид спецификата на Limon.bg, ние не приемаме регистрации на лица под 18 години. В случай, че бъде констатирана подобна регистрация, в най-кратък срок данните по нея ще бъдат заличавани или анонимизирани от обработващите лични данни при Администратора.

Ако сте на възраст под 18 години, моля, не изпращайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други.

Какво правим, за да защитим личните Ви данни:

Ние полагаме сериозни усилия, за да гарантираме сигурността на нашите уебсайтове. Данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет). SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет.

Паролата, която предоставяте при регистрацията си в уебсайтовете ни, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашата лична информация.

Запазването на поверителността и сигурността на личната Ви информация е с най-висок приоритет и ограничаваме достъпа до нея само на онези служители на Администратора и Доставчика, които трябва да влязат в контакт с нея, за да изпълнят своята роля и да дадат възможност на услугите ни да Ви бъдат предоставени. Ние ще запазим Вашата информация поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.

Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира ефективното функциониране на нашите уебсайтове. В общия случай , съхраняваме Вашите лични данни докато съществува Вашият профил в даден сайт или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.

Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство.

Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

Използване на опцията за отказ ("Opt-out")

Ако по някаква причина желаете да откажете услугите, които предоставяме чрез гореизброените "бисквитки", трябва да посетите секция " Упражни правата си! " на нашия сайт и да следвате посочените там стъпки.

Вашите права и възможности във връзка с обработване на личните Ви данни:

Разполагате с определени права съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас, а именно:
1. Оправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго;
2. Имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;
3. По всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от Limon.bg;
4. Ако прецените, че не желаете "Уеб Медия Груп" АД да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете "забравени", т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:
4.1. Личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
4.2. В случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;
4.3. Ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;
4.4. В случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;
4.5. Други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;
5. В редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните Ви данни;
6. Право на възражение пред "Уеб Медия Груп" АД срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес: dpo@wmg.bg, изпратено от регистрационния ви имейл адрес, съдържащо най-малко следното:
1. потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
2. описание на искането;
3. посочване на домейн на сайт, за който се отнася това искане;
4. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

Ако субект пожелае да бъде "забравен" и неговите лични данни бъдат изтрити, то това е необратим процес и не могат да бъдат възстановени впоследствие!

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е двумесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

Вие имате право на подаване на жалба

Имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган по всяко време.

Надзорният орган по защита на личните данни е:
Комисия за Защита на Личните Данни
Адрес: Бул. Цветан Лазаров 2
Пощенски код: 1592 София
Адрес на електронна поща: [email protected]

Свържете се с нас по един от следните начини:

"Уеб Медия Груп" АД , данни за контакт: София 1113 ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20, ет. 10, [email protected].

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки