Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА LIMON.BG

(Общи условия)

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайта limon.bg и урежда отношенията между "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД , със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20 и всеки един от регистрираните потребители на достъпните чрез уебсайта limon.bg информационни ресурси и услуги (наричан по-долу за краткост "Клиент"). Уебсайтът limon.bg за краткост в настоящите общи условия е рефериран и като "Limon.bg".

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следнотозначение:

 1. Limon.bg (https://limon.bg) е уебсайт - виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, който дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.
 2. Клиент е всеки потребител, създал собствен потребителски профил и регистрирал се да ползува услугите, достъпни чрез уебсайта Limon.bg.
 3. Доставчик е лице занимаващо се с производство, търговия или доставка на стоки и услуги, от което всеки Клиент може да закупи тези стоки и услуги с помощта и посредничеството на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД;
 4. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 5. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 6. Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
 7. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 8. IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 9. 9."УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД е търговското дружество, регистрирано по ДДС и адрес на управление: гр. София, ул. "Жолио Кюри" 20, e-mail: [email protected], ИН по ДДС: BG131387286 , предоставящо посредством администрирания от него уебсайт Limon.bg (https://limon.bg) услуги.
 10. Парола е избран от Клиента код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
 11. Потребителско име е избран от Клиента уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в Limon.bg.
 12. Потребителски профил е обособена част от уебсайта Limon.bg, съдържаща информация за Клиента, изисквана от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД при регистрацията и съхранявана при Limon.bg, като достъпът до потребителския профил от Клиента се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Клиента да ползва определени услуги, да конфигурира ползуването на услугите, да прави предложения за включване на нови услуги, да прекрати ползуването на услугите, да променя личните си данни и др.
 13. Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 14. Търговски съобщения са рекламни и други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 15. Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 16. Услуги са предоставяните от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД посредством уебсайта Limon.bg на услуги и ресурси като посредничество между Клиента и Доставчика при извършване на поръчка и/или при заплащане на дължимата за поръчаните стоки и услуги, предоставяне на достъп до публицистични и други информационни материали, предоставяне на възможност за персонализиране съдържанието на поръчките от Клиента и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване от страна на Limon.bg. Конкретните продукти и услуги и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в Limon.bg.

Предмет на Общите условия

Чл. 2.

 1. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД предоставя на Клиента посредством Limon.bg предвидените и описани по-долу услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в Limon.bg изисквания за конкретните услуги.
 2. Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД на Клиента, включват комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД и оповестени на Интернет страниците в Limon.bg като достъпни при съответния режим на ползване.
 3. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД предоставя и комплекс от ресурси и услуги, достъпни за всички потребители на уебсайта Limon.bg, независимо дали са регистрирани като Клиенти.
 4. Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до услугите. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Limon.bg (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

Чл. 3. Доколкото предоставяните от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД .

Регистрация на Клиент. Съгласие с Общите условия.

Чл. 4.

 1. За да използва предоставяните от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД услуги, Клиентът следва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация (регистрационна форма), достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страниците на Limon.bg и да изрази съгласие с настоящите Общи условия. Регистрация на непълнолетни лица не е допустима. В случаите на регистрация на лице под 18-годишна възраст и установяването и, тя се прекратява служебно от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД.
 2. При отбелязване в полето "Да, съгласен съм с Общите условия" и натискане на виртуалния бутон "Изпрати", Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра, ползван от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Клиента и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Текстът или електронна препратка към текста на настоящите Общи условия се изпраща с потвърждението по чл. 6, ал. 2 и е достъпен в Интернет на адрес https://limon.bg/page/terms-policy по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
 3. Преди извършване на изявлението по ал. 2 Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
 4. При попълване на регистрационната форма Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността, точният си адрес, телефон и адрес на електронна поща и другите изискуеми от регистрационната форма на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД данни. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Клиента.

Потребителско име и парола

Чл. 5.

 1. При регистрацията си Клиентът посочва потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта Limon.bg.
 2. Ако потребителското име не е вече заето, Клиентът получава потребителското име и паролата, които е заявил. В случай, че избраното потребителско име е вече заето, Клиентът следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг потребител. Потребителското име, с което Клиентът е регистриран в Limon.bg, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното потребителско име в рамките на информационната система на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД за срока на действие на договора.
 3. Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си, както и да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си и посочения при регистрацията адрес на електронна поща за контакт и да уведомява незабавно "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му.

Сключване на договора

Чл. 6.

 1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 4, ал. 2. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.
 2. След сключване на договора "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, ал. 2 като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция (включително адрес на електронна поща) с "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД и текстът или електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.
 3. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Общите условия, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената на поръчаните стоки и услуги.

Приложно поле

Чл. 7. Настоящите Общи условия не касаят взаимоотношения между Клиента и Доставчика, които не са обект на използването на сайта Limon.bg, това включва, но не се ограничава до:

 • Промоции обявени от Доставчика;
 • Цени на продукти обявени от Доставчика;
 • Програми за лоялност на Доставчика спрямо Клиента;
 • Карти за намаления и отстъпки на Доставчика спрямо Клиента;

Изменение на Общите условия

Чл. 8.

 1. Доколкото предоставяните от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД услуги и ресурси са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху предоставяните услуги, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД.
 2. При извършване на промени в настоящите Общи условия, "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД довежда до знанието на Клиента извършените промени чрез публикуването им в Limon.bg и/или чрез изпращането на съобщение до електронната поща на Клиента за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия."УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД предоставя на Клиента достатъчен срок да се запознае промените в Общите условия.
 3. Ако в рамките на срока по ал. 2 Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.
 4. Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът по чл. 6 се прекратява от момента на получаване на изявлението за отхвърляне.

II. УСЛУГИ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 9. Предоставяните от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, чрез Limon.bg услуги са свързани с осъществяване на посредничество между Клиента и Доставчика за сключване и изпълнение на договори за доставка на стоки и услуги. По-конкретно услугите могат да се изразяват в:

 1. Търсене на информационни ресурси, материали или отделни видове стоки и услуги по зададени от потребителите характеристики.
 2. Представяне списък и кратко описание на предлаганите от Доставчиците стоки и услуги, както и информация за името, адреса и други за Доставчиците.
 3. Получаване на поръчки, извършени от Клиента и адресирани до конкретен Доставчик.
 4. Препращане на получените поръчки до съответните Доставчици.
 5. Уведомяване на Клиента по електронна поща или в потребителския му профил за приемане на поръчката от страна на Доставчика и за времето необходимо за извършване на доставката.
 6. Приемане от името на Доставчика на плащанията за цената на поръчаните от Клиента стоки и услуги по договора за доставка, сключен между последния и Доставчика посредством гореописаните услуги. Условията и начините за извършване на плащанията са обозначени на съответната Интернет страница на сайта.
 7. Предоставяне на възможност за изразяване и публикуване на мнения на Клиентите в рамките на он-лайн форума поддържан на сайта Limon.bg.

Подаване и изпълнение на поръчка

Чл. 10.

 1. Подаването на поръчка от Клиента се извършва чрез последователното извършване на следните действия:
 • определяне на количеството на поръчваната стока или услуга и натискане на виртуален бутон "Купи" обозначен срещу съответна стока или услуга и потвърждение на последващи стъпки чрез бутони потвърждаващи избора на стока или услуга, както и обявената цена;
 • преглеждане на поръчката, избиране съответния начин на заплащане на цената на поръчаните стоки и услуги и определяне на допълнителни условия към поръчката (ако такива са налични) и
 • повторно потвърждение на поръчката от бутон за с ясно дефиниран текст за целта.
 1. В случаите, когато Клиентът заплаща поръчаните стоки и услуги при получаването им, поръчката може да изисква допълнително потвърждение чрез например телефонно обаждане или e-mail.
 2. Limon.bg препраща получената поръчка към съответния Доставчик, както следва:
 • В случаите по ал. 2 - след потвърждение на поръчката от страна на Клиента.
 • В случаите, когато цената на поръчаните стоки и услуги се заплаща онлайн от Клиента - след заплащането на цената.
 1. С приемането от страна на Доставчика на предадената от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД поръчка между Клиента и Доставчика, двете страни се считат за обвързани към настоящите Общи условия.
 2. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД уведомява Клиента за приемане на поръчката от страна на Доставчика със съобщение до електронната поща на Клиента или в потребителския му профил. Уведомлението съдържа информация за съдържанието на поръчката, цената и начина на плащане на поръчаните стоки и услуги и други данни, свързани с поръчката и нейното изпълнение.
 3. Доставчикът е запознат с настоящите Общи условия и се счита за обвързан с тях, доколкото те регламентират начините, по които се извършва предлагането на стоката му, поръчка от Клиент, доставка и други условия.
 4. За да поръчате стоки или услуги следва да имате навършени 18 години. Поръчки към лица под 18 години ще бъдат отказвани.

Цени и начини на плащане

Чл. 11.

 1. Цените на стоките и услугите, техните опаковки, цените за доставка и начините за плащане на стоките и услугите, които Клиентът може да поръча посредством използването на услугите предмет на настоящите Общи условия са описани в съответните Интернет страници на уебсайта Limon.bg.
 2. Всички цени обявени на Интернет страниците на уебсайта Limon.bg са с включен данък върху добавената стойност и са крайни. Допустими са единствено отклоненията описани в чл. 12 на настоящите Общи условия.
 3. Фактури към всяка поръчка се издават до 5 работни дни след датата на доставка.

Чл. 12.

 1. При поръчка на стоки с неегализирано тегло като например плодове, зеленчуци, месо и други, които се продават на грамове, милилитри, килограми и литри, допустимо е отклонение от до 5% в теглото на избрания продукт, което ще бъде отразено в крайната цена на продукта. В общият случай, Limon.bg има за цел разликата да бъде в по-голямо количество до 5%.
 2. При поръчка на стоки с неегализирано тегло като например пиле, риба и други стоки неподлежащи на допълнително разфасоване и продавани като едно цяло, и които се продават на грамове, милилитри, килограми и литри, доставката се извършва на база възможно най-близко до заявеното количество, без да нарушава целостта на продукта (например: цяла риба, цяло пиле и т.н.).
 3. При заплащане онлайн с банкова карта, разликата между поръчаното и реално доставеното количество според ал. 1 се възстановява чрез ваучер (промо код), който може да бъде използван за последващи поръчки в Limon.bg.
 4. При заплащане онлайн с банкова карта, разликата между поръчаното и реално доставеното количество според ал. 2 се възстановява чрез ваучер (промо код), който може да бъде използван за последващи поръчки в Limon.bg
 5. При заплащане в брой при доставка, заплаща се реално доставеното количество, както е според ал. 1 и ал. 2.
 6. При промяна на цена на стока или услуга от момента на поръчка до момента на доставка, разликата се поема от Limon.bg.
 7. Допустими са минимални разлики в обявените количества (грамове, килограми, милилитри, литри) за пакетирани стоки, когато тези разлики са в следствие на пакетирането от страна на производителите на стоките.
 8. Количествата и размерите на стоките предлагани под формата на "връзка", фиксиран брой (например за плодове и зеленчуци) са аналогични като големина и количество спрямо стандартно предлаганите в търговската мрежа, но не са предварително фиксирани като бройка (например: брой репички в една връзка).
 9. Снимките на продуктите са илюстративни и е възможно действителния продукт да се предлага в друга опаковка.

Условия на доставка

Чл. 13.

 1. Доставката на поръчаните стоки се извършва според график публикуван на отделна страница в интернет страницата на Limon.bg.
 2. В случай, че Клиентът не приеме доставена поръчка поради физическо отсъствие или аналогична причина, ще бъде направено всичко възможно доставката да бъде извършена в друг час. Ако това е невъзможно, поръчката се счита за отказана от клиента.
 3. При отказана поръчка, Доставчикът възстановява направеното плащане, ако то е извършено с банкова карта чрез интернет в рамките на 7 работни дни.
 4. Отказана поръчка е основание, но не и задължение, за отказ Limon.bg да приема бъдещи поръчки от Клиента.
 5. Цените за доставка могат да варират спрямо различните местоположения, от които Клиента поръчва. Конретната цена се изчислява за всяка една поръчка индивидуално. Възможно е да има и повече от една цена за доставка до един и същи адрес.
 6. Цените, срокове и други условия за доставка са публикувани отделно на страницата на Limon.bg.

Корекции и отказ на поръчки

Чл. 14.

 1. Показваните налични количества се обновяват редовно, но не са в реално време. В случай, че поради липса на наличности на стоки или обективна невъзможност да бъде прeдоставена заявена от Клиентът услуга, Клиентът може да откаже поръчката или да я коригира, като това се съгласува с Limon.bg по телефон или e-mail. В случай на отказ от поръчка след предварително извършено плащане, платената сума се възстановява.
 2. Когато дадена стока или услуга не могат да бъдат доставени поради изчерпване на наличните количества или обективна невъзможност, Limon.bg може да предложи на Клиента следните варианти:
 • Частично изпълнение на поръчката - да бъдат доставени всички останали заявени стоки и услуги, като крайната стойност на поръчката бъде коригирана със стойността на стоките и услугите, които няма да бъдат предоставени. Клиентът потвърждава подобни корекции в поръчката чрез телефон или e-mail комуникация. При корекция на поръчката, доставката се осъществява на въз основа на променените условия, като в този случай това не се счита за неизпълнение на договореното между страните и те нямат претенции една към друга във връзка с изпълнението, включително такива за заплащане на обезщетение. При частично изпълнение на поръчката Клиентът заплаща само реално доставените стоки и услуги. В случай, че плащането е извършено онлайн чрез банкова карта, разликата в общата стойност на поръчката се възстановява чрез ваучер (промо код), който може да бъде използван при бъдещи поръчки в Limon.bg.
 • Заместваща стока или услуга - да бъдат доставени всички останали заявени стоки или услуги, а тези, които не могат да бъдат доставени поради изчерпване на наличните количества или обективна невъзможност, да бъдат заменени с аналогични стоки или услуги. Клиентът потвърждава подобни корекции в поръчката чрез телефон или e-mail комуникация. При корекция на поръчката доставката се осъществява въз основа на променените условия, като в този случай това не се счита за неизпълнение на договореното между страните и те нямат претенции една към друга във връзка с изпълнението, включително такива за заплащане на обезщетение. В случай, че плащането е извършено онлайн чрез банкова карта, разликата в общата стойност на поръчката се възстановява чрез ваучер (промо код), който може да бъде използван при бъдещи поръчки в Limon.bg.
 • Отказ от поръчка - Клиентът може да откаже изпълнението на цялата поръчка поради изчерпване на наличните количества на някои от поръчаните артикули или обективна невъзможност за изпълнение на поръчката Клиентът потвърждава отказа си от поръчката чрез телефон или e-mail комуникация. При отказ, доставката не се осъществява, като в този случай това не се счита за неизпълнение на договореното между страните и те нямат претенции една към друга във връзка с изпълнението, включително такива за обезщетение.В случай, че плащането е извършено онлайн чрез банкова карта, сумата се възстановява чрез сторно операция, която се отразява по сметката на Клиента в срок, зависещ от използвания тип банкова карта и обслужваща банка. Limon.bg сторнира получените средства в срок до 7 работни дни след като получи уведомление от Клиента за отказ от поръчката.
 1. Когато в първоначалната поръчка Клиент е получил отстъпка от цената на поръчката и когато първоначалната поръчка не може да бъде изпълнена поради липса на наличности или обективна невъзможност от страна на Limon.bg и Страните се споразумяват за частично изпълнение на поръчката или заместване на липсваща стока или услуга с друга такава, съгласно ал. 2 по-горе, то отстъпката ще бъде валидна в същия размер , освен ако тя се отнася само и единствено за конкретната стока или услуга, която не е налична и няма да бъде доставена или не може да бъде доставена поради обективна невъзможност.
 2. Поради характера и вида на предлаганите стоки и услуги, Клиентът не може да се откаже от поръчката след като тя премине в статус "Изпратена", за което той получава надлежно e-mail съобщение.

Чл. 15.

 1. Limon.bg може да откаже поръчка и нейната доставка, без да дължи допълнителни обяснения, неустойки, обезщетения за претърпени вреди или пропуснати ползи на Клиента, в случаите, когато са налице едно или повече от следните обстоятелства:
 • Невъзможност за комуникация с клиента по телефон или е-мейл (невъзможност да се установи връзка, независимо от причините за това);
 • Невъзможност за доставка на стоките и услугите в изискван от Клиента часови диапазон;
 • Наличие на подозрения за фиктивни поръчки (напр. предишни поръчки от същия Клиент или например от същия IP address, които не са доставени);
 • Наличие на информация за проблемно или неосъществено плащане онлайн с банкова карта;
 • Поръчки извън териториалната зона на обслужване на Limon.bg;
 • Наличие на физическа невъзможност стоките и услугите да бъдат доставени на посочения от Клиента адрес (напр. при ограничен достъп до адреса, независимо от характера на ограничението);
 • Поръчки, които могат да бъдат счетени от Limon.bg като масови или търговия на едро (например поръчка на всички наличности от един единствен артикул);
 • Повтаряеми (дублирани) поръчки от даден Клиент или Клиенти поради технологични причини;
 • Физическо претоварване в следствие на твърде голям брой поръчки;
 • Всякакви други подозрения за измами или нарушаване на законодателството или настоящите Общи условия.
 1. Когато е налице поръчка по ал. 1, която бъде отказана от Limon.bg, а Клиентът е заплатил онлайн с банкова карта, плащането се сторнира от Limon.bg в рамките на 5 работни дни.

Рекламации, гаранция и връщане на продукти

чл. 16.

 1. Поради характера и вида на предлаганите стоки и услуги, връщане на продукти е невъзможно, с изключение на:
 • Стоки, които имат предвидено гаранционно обслужване;
 • Доставени стоки с изтекъл срок на годност;
 • Стоки, които поради своята специфика, са с нарушена цялост (например при чупливи стоки), правеща стоките негодни за ползване по предназначение.
 1. Гаранционно обслужване се предлага за стоките, за които е налице законово изискване за такова (например електроуреди). Всички останали стоки и услуги се предлагат без гаранция и гаранционно обслужване.
 2. Рекламация за стоки и услуги е допустимо да бъде разгледана, когато са налице някои от следните фактори:
 • Доставена е друга стока или услуга, а не поръчаната от Клиента;
 • Стока е доставена с изтекъл срок на годност;
 1. Когато стока е доставена с изтекъл срок на годност, Клиентът информира Limon.bg на e-mail адрес [email protected], след което Limon.bg предлага компенсация, която може да бъде под формата на:
 • Ваучер за стойността на поръчаната стока или по-висока;
 • Доставка на същата стока, но в срок на годност;
 • Възстановяване на платената цена на стоката.

Конкретните условия за уважаване на рекламацията са индивидуални, в зависимост от конкретния случай, конкретни претенции, вид стока, гаранции на производителя и т.н..

 1. Когато доставената стока или услуга се различава от поръчаната от Клиента, Limon.bg предлага компенсация, която може да бъде под формата на:
 • Ваучер за стойността на поръчаната стока или по-висока;
 • Нова доставка на поръчаната от Клиента стока - при техническа грешка;
 • Възстановяване на платената цена на стоката;

Конкретните условия за уважаване на рекламацията са индивидуални.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Чл. 17.

 1. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Клиента за нормално ползване на услугите - предмет на настоящите Общи условия.
 2. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва предоставяните услуги.
 3. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД има право, но не и задължение, да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Клиента при неизползването им в продължение на 90 (деветдесет) дни след последното влизане в съответния потребителски профил.
 4. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД има правото, но не и задължение, да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Клиента и в случай, че Клиентът наруши право на интелектуална собственост на Limon.bg върху съдържащите се на уебсайта Limon.bg елементи - обекти на интелектуална собственост.

Чл. 18.

 1. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД има право, но не и задължение, да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му в онлайн среда.
 2. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в Limon.bg за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Limon.bg и в потребителския профил Клиента.
 3. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

Чл. 19.

 1. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез Limon.bg, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в Limon.bg и/или в потребителския профил на Клиента.
 2. Срокът на предизвестието е 15 (петнадесет) дни.

Права и задължения на Клиента

Чл. 20. Клиентът има право на достъп в режим онлайн до услугите, предоставяни чрез Limon.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД за всеки отделен вид услуга. За да може да ползува услугите, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.

Чл. 21. Клиентът има право на достъп и на корекция в режим онлайн на личните си данни, предоставени при регистрацията.

Чл. 22. Клиентът се съгласява да се придържа към условията, определени от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, във връзка с особеностите на услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугите.

Чл. 23. Клиентът сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 24.

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта Limon.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД или трето лице, което е упълномощило "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД за това.
 3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, Клиентът дължи на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
 4. Клиентът се задължава при ползуване на предоставяните от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД услуги да не зарежда, разполага на сървъра на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:
 • противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
 • с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
 • които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД;
 • чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
 • представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
 • които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
 • нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
 1. При неспазване на изискванията на ал. 4, "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл. 25. Всеки Клиент се задължава при ползуване на предоставяните от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД услуги:

 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва каквато и да е антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите Клиенти, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта Limon.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Чл. 26. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта Limon.bg.

Отговорност. Ограничаване на отговорността

Чл. 27.

 1. Доколкото "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД действа като посредник, получаващ и препращащ поръчки и евентуално плащания, и не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на поръчаните от Клиента и доставяни от Доставчика стоки и услуги, техните опаковки или качества, "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните хранително-вкусови качества. Всички претърпени от Клиента вреди и пропуснати ползи, причинени от некачествени или вредни храни и напитки, опаковки или прибори за хранене могат да бъдат претендирани единствено от съответния Доставчик.
 2. Доколкото чрез уебсайта и услугите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД могат да се предлагат и продават всякакви стоки и доколкото придобиването на такива стоки от страна на Клиента може да се квалифицира като договор за продажба от разстояние, клиентът може да се откаже от всеки такъв договор в седемдневен срок считано от датата на получаване на стоката при условие, че са налице останалите изисквания на Закона за защита на потребителите. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД не изисква и не приема авансово плащане по такива договори в сроковете по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 28.

 1. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД полага дължимата грижа информацията в Limon.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и на информацията, предоставена му от Доставчиците за предлаганите от тях стоки и услуги или техните опаковки."УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД не отговоря за евентуално причинени на Клиента при ползуване на предоставяните услуги вреди, освен ако са причинени от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД умишлено или при проявена груба небрежност.
 2. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Чл. 29.

 1. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя предаваната информация, "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД не отговаря за съдържанието на предаваната посредством предоставяните от него услуги информация, както и за дейността на Клиента.
 2. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД не отговаря за съдържанието на извлечената при използването на услугата по чл. 9, т. 1 информация.
 3. Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Limon.bg електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на услугите (напр. форума на Limon.bg),"УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
 4. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Клиента чрез публикуване в Limon.bg или в потребителския му профил на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Чл. 30.

 1. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
 2. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД не носи отговорност, спрямо Клиента и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Limon.bg.
 3. Страните приемат, че "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД не носи отговорност за временното непредоставяне на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната услуга. В тези случаи "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД предварително уведомява Клиента за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.
 4. Към момента на публикуване и приемане на настоящите Общи условия от страна на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, всички доставки и плащания, свързани с дейността на Limon.bg, се извършват от Доставчика "Хит Хипермаркет" ЕООД (наричан за краткост "Доставчик"), който е запознат с настоящите Общи условия и се счита за обвързан с тях, доколкото те регламентират начините, по които се извършва предлагането на стоката му, поръчка от Клиент, доставка и др. условия.. Доставчикът обслужва всички поръчки на Клиентите, извършва доставки и приема всички плащания, които са свързани с продажби и поръчки в Limon.bg.

Чл. 31.

 1. Клиентът е длъжен да обезщети "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Клиентът е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползуване на предоставените от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по чл. 24 от настоящите Общи условия.
 2. Вън от горното, Клиентът се задължава да обезщети "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД за всички вреди, причинени вследствие ползуване на предоставяните услуги от трети лица, на които последният е предоставил потребителското име и паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.
 3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл. 32. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират като Клиенти за целите на предоставяне на услугата по поръчване, плащане и доставка на стоки, съгласно настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, адрес на електронна поща за контакт, пол, професия, както и всяка друга информация, която Клиентът предоставя доброволно при регистрацията си по чл. 4. Информацията включва и всяка друга, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта Limon.bg, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Повече информация за събиране, обработване и защита на личните данни се съдържа в Политика за защита на личните данни, публикувана на страницата на Limon.bg.

Обработване на информация за Клиента

Чл. 33.

 1. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 2. В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията,"УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 3. Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 34.

 1. Limon.bg събира и използва информацията по чл. 31 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Клиента, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД.
 2. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Limon.bg на посочените адрес или адрес на електронна поща за контакт.
 3. Клиентът има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Разкриване на информацията

Чл. 36. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 1. е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;
 2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 3. други посочени в закона случаи.
 4. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава своето изрично съгласие "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД да разкрива личните му данни единствено на Доставчика за целите и в обем, необходими за предоставяне на услуга по поръчване, плащане и доставка на стоки чрез уеб сайт Limon.bg на Клиента.
 5. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД спазва всички изисквания във връзка със защита на личните данни, съгласно Закона за защита на лични данни и Регламента по защита на личните данни (GDPR).

Действие. Прекратяване

Чл. 37.

 1. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, отношенията между страните се прекратяват и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
 • преустановяване на дейността на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД или прекратяване поддържането на Limon.bg;
 • взаимно съгласие на страните за прекратяването;
 • други предвидени в закона случаи.
 1. Клиентът има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД посредством сайта Limon.bg услуги.
 2. При прекратяване на отношенията с Клиента "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД деактивира потребителския профил на Клиента и заличава паролата за достъп до потребителския профил на Клиента.

Чл. 38. Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да иска прекратяване на отношенията по повод поръчка, плащане и доставяне на стоки с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на някое от задълженията, описани в настоящите Общи условия.

 1. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмена форма

Чл. 39. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в Limon.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност

Чл. 40. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право

Чл. 41. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД.

© 2020 Limon.bg

Текстът на настоящите Общи условия не може да се копира, ползва, възпроизвежда в цялост или в някоя част без изрично писмено разрешение на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД.

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки